Hegh-pe'meH HablI' definition

Hegh HablI' HablI' pong HIq, 'ej cd HablI' 'ej nc HaSta, 'elbogh corresponding 'op QI'yaH-baS, 'ej wej QaD rubber, 'ej eva, 'ej chonaDmo', cha'logh vaj rubber 'ej va, rubber pad phone, Hegh (naQ ghor 'ej ghor bID) pe', 'ej pablu'DI' 'ej job, 'ej fitting, 'ej automatically row waste, Hegh HablI' yoDSutlIj naQ je hardware mold, bronzing joH rop 'ej yoDSutlIj naQ tlhegh (pagh jengva' carved vaj Hegh version) , vegh print products vaj, joH rop, ghob'e' joH rop print version imposed pagh ghob'e' San'e' reH tu'lu'bej tetlh pe' cardboard. printed potlh luch packaging, qaSpu'DI' Dumerbe' mIw.