Hegh-pe'meH HablI' jIpawnIS 'ej leH

dust 'ej Say' vaj yIqIm 'orwI'. pa' actual production waste navmey, nav nIvbogh lIng Hegh-pe' tray, ngeQ loQ attention mIr transmission lopno', platform Hegh-pe' 'ej jIr 'ay', 'ej chaq qay' wa'DIch, luH bot photoelectric detection. vaj betleHvam lo'lu' porgh Hegh-pe'meH HablI' Say' je wa'DIch Daq je Seng-tlhab yo'SeH HablI' lulIngmeH.